Regulamin

Zbiór reguł określających zasady korzystania  z portalu technologicznego ITPUNKT prowadzonego pod adresem https://www.mineit.pl/

Image

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE ZWROTÓW UŻYTYCH W ZBIORZE REGUŁ
 2. WARUNKI KORZYSTANIA
 3. KONFIGURACJA I SZACUNKOWA KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 5. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA/REKLAMACJE
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE ZWROTÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

 

1.1 Strona internetowa dostępna pod adresem https://www.mineit.pl/ prowadzona jest przez ITPUNKT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ulica Wandy 18A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł (dalej „ITPUNKT”).
1.2 Niniejsze zapisy określają zasady korzystania z Portalu technologicznego prowadzonego pod adresem https://www.mineit.pl (dalej Portal), przy pomocy Konfiguratora umożliwiającego konfigurację i szacunkową kalkulację cen Produktów oraz dostęp do bieżących informacji publikowanych przez ITPUNKT.
1.3. Portal wraz z Konfiguratorem jest dedykowany dla Przedsiębiorców.
1.4. Określenia i zwroty użyte w niniejszym Zbiorze Reguł oznaczają:
 1. Użytkownik – podmiot, który dopełnił wymogów dla korzystania z Portalu przewidzianych w niniejszym Zbiorze Reguł, zwłaszcza poprzez podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia usługi i przesłanie formularza kontaktowego zawierającego zestawienie sprzętu lub oprogramowania w celu sporządzenia szacunkowej kalkulacji cenowej w oparciu o Konfigurator.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 3. Przedsiębiorca – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 5. Konfigurator – interaktywne narzędzie, służące do sporządzenia szacunkowej kalkulacji sprzętu lub oprogramowania prezentowanego na stronie https://www.mineit.pl/
 6. Produkt (lub Produkty) – rzecz ruchoma (w szczególności sprzęt komputerowy lub oprogramowanie), której konfigurację i szacunkową kalkulację cen Użytkownik może przeprowadzić na Portalu w oparciu o Konfigurator.
 7. Zbiór reguł – niniejszy Zbiór określający zasady korzystania przez Użytkownika z Portalu, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie konfiguracji i szacunkowej kalkulacji cen Produktów oraz dostęp do informacji publikowanych przez ITPUNKT. Zbiór reguł stanowi Regulamin, o którym mowa w Art. 8. ust. 1 pkt. 1) U.ś.u.d.e.
 8. RODO - rozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez ITPUNKT pod adresem https://www.mineit.pl/
 10. Usługa elektroniczna - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 11. s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 12. o.d.o – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 13. ś.u.d.e. – z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

1.5.    ITPUNKT świadczy za pośrednictwem strony https://www.mineit.pl/ w oparciu o Konfigurator  i na warunkach Zbioru reguł, po przesłaniu przez Użytkownika niezbędnych danych kontaktowych tj. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu , NIP, nazwa podmiotu oraz po udzieleniu niezbędnych odpowiedzi w oparciu o Konfigurator, usługi elektroniczne na rzecz Użytkownika  polegające na:

 1. umożliwieniu Użytkownikowi przeprowadzenie konfiguracji i szacunkowej kalkulacji cenowej Produktów;
 2. przedstawieniu Użytkownikowi mailowo lub telefonicznie szacunkowej kalkulacji cenowej Produktów wskazanych przez Użytkownika w oparciu o Konfigurator;
 3. skontaktowaniu się z Użytkownikiem telefonicznie lub mailowo w celu udzielenia Użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących Produktów dla których szacunkowa kalkulacja cenowa została sporządzona.
 4. udostępnianiu informacji o Produktach zamieszczonych na stronie https://mineit.pl/ oraz informacji publikowanych na bieżąco przez ITPUNKT;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, ITPUNKT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu, pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

1.6.    Zabronione jest wykorzystywanie Portalu, w tym Konfiguratora w sposób lub w celach sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Zbioru reguł. Użytkownikowi zabrania się zwłaszcza:

 1. zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie (np. zdjęcia, opinie, komentarze itp.) treści erotycznych lub pornograficznych, uwidaczniających nagość lub sugestywnych w zakresie odnoszącym się do w/w treści;
 2. treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa;
 3. treści powszechnie uważane za moralnie naganne;
 4. treści propagujących lub obrazujących lub demonstrujących lub zachęcających do nienawiści rasowej, religijnej, przemocy, dyskryminujących, przede wszystkim ze względu na pochodzenie rasowe lub religijne lub etniczne lub poglądy polityczne lub filozofię;
 5. naruszające dobra osobiste lub inne dobra albo prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim dobre imię, godność, wizerunek, twórczość naukową lub artystyczną;
 6. wykorzystywanie Portalu w celach komercyjnych, reklamowych Użytkownika lub osób trzecich;
 7. zamieszczania treści zawierającej zwroty, słowa, postrzegane powszechnie za obraźliwe, wulgarne;
 8. działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Portalu;
 9. działań, w tym zamieszczania treści, mogących narazić ITPUNKT lub podmioty z nimi powiązane gospodarczo lub kapitałowo, albo osoby fizyczne, przede wszystkim u nich zatrudnione lub nimi zarządzające na utratę renomy lub dobrego imienia;
 10. innych działań sprzecznych z celem i zasadami funkcjonowania Portalu.

1.7.    Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest bezpłatne, a przekazane przez Użytkownika dane tj.  imię i nazwisko, adres email, numer telefonu są dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi,  i  możliwe, pod warunkiem spełnienia przez wykorzystywany przez Użytkownika system teleinformatyczny poniżej wskazanych minimalnych wymagań sprzętowych i technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, java script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza dostępna powszechnie wersja przeglądarki;
 2. Chrome z włączoną obsługą ciasteczek, java script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza dostępna powszechnie wersja przeglądarki;
 3. Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, java script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest dostępna powszechnie najnowsza wersja przeglądarki;
 4. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 na 768 pikseli;
 5. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu końcowym oprogramowania służącego do tworzenia, wysyłania, wymiany poczty elektronicznej (email), jak np. Microsoft Outlook.

1.8.    W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.9.    Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Zbioru reguł w każdym czasie za pomocą odsyłacza Regulamin zamieszczonego w stopce głównej strony internetowej https://mineit.pl/.

1.10. ITPUNKT nie pobiera żadnych opłat za komunikację za pośrednictwem Portalu lub w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.11.  Korzystanie z Portalu przez Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w Zbiorze reguł oraz stosownie do postanowień polskiego prawa.

1.12.  Wszelkie kontakty pomiędzy Użytkownikiem, a ITPUNKT odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie zgodnie z udostępnionymi przez Użytkownika  danymi kontaktowymi.

1.13.  Użytkownik korzystając z usług oferowanych w ramach Portalu ponosi koszt dostępu do ogólnodostępnej sieci komputerowej Internet. Koszt ten nie może zostać przeniesiony na ITPunkt.

2. Warunki Korzystania

 

2.1.    Dla korzystania ze wszystkich dostępnych dla Użytkownika funkcji Portalu, w szczególności określonych w pkt 1.5. niniejszego Zbioru reguł, Użytkownik zobowiązany jest do:

          - zaakceptowania niniejszego Zbioru reguł;

          - przekazania ITPUNKT danych do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego celem przekazania Użytkownikowi szacunkowej kalkulacji cenowej, oraz udzielnie wyjaśnień i informacji na temat Produktów objętych szacunkową kalkulacją cenową.

2.2.    Wraz z wypełnieniem i przesłaniem Formularza kontaktowego do ITPUNKT osoba, która go wysłała składa oświadczenie, iż:

 1. wszelkie zamieszczone w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. informacje i dane są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich, ani nie stanowią naruszenia prawa,
 3. jest/są oni uprawnieni do skutecznego związania Użytkownika, w imieniu którego działa, treścią niniejszego Zbioru reguł;
 4. Użytkownik zapoznał się z treścią Zbioru reguł i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie Danymi Osobowymi Użytkownika w zakresie wskazanym w niniejszym Zbiorze reguł.

 

2.3.    Po otrzymaniu przez ITPUNKT prawidłowo uzupełnionego Formularza Kontaktowego zawierającego wszelkie wymagane dane i informacje, ITPUNKT niezwłocznie, nie później niż  w terminie 3 dni roboczych prześle Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail szacunkową kalkulację cenową i skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących Produktów dla których szacunkowa kalkulacja cenowa została sporządzona.

2.4.  W tym miejscu ITPunkt przypomina Użytkownikowi o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 2. programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym; - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 4. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 5. kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

2.5. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w aktualizowany system operacyjny i aktualizowany  program antywirusowy, zaleca się używanie zapory sieciowej (firewall).

3. KONFIGURACJA I SZACUNKOWA KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW


3.1 W ramach Portalu ITPUNKT umożliwia Użytkownikowi przeprowadzenie konfiguracji i szacunkowej kalkulacji cenowej Produktów zamieszczonych w zakładce „Konfigurator”.

3.2 Konfiguracja i szacunkowa kalkulacja cenowa sporządzona na Portalu w oparciu o Konfigurator ma charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte na niej informacje są aktualizowane na dzień ich publikacji i nie są wiążące dla ITPUNKT. Konfiguracji i szacunkowej kalkulacji cenowej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u Producentów Produktów lub autoryzowanych sprzedawców Produktów. Sporządzona dla Użytkownika konfiguracja i szacunkowa kalkulacja cenowa nie stanowi  oferty ani zapewnienia, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 1 Kodeksu cywilnego.

3.3 ITPUNKT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na niniejszej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Portalu, w tym m.in. przedstawionych na stronie Produktów , akcesoriów, i innych parametrów wyposażenia, specyfikacji oraz dostępności. ITPUNKT  zastrzega sobie również prawo do wycofania Produktów  prezentowanych na niniejszej stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.

3.4 Informacje zawarte na stronie https://mineit.pl/, w tym informacje umieszczone w dostępnych na stronie cennikach nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty ani zapewnienia, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 1 Kodeksu cywilnego. Ceny zawarte na stronie https://mineit.pl/ mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla ITPUNKT, Producentów Produktów lub autoryzowanych sprzedawców Produktów  a także dla autoryzowanych serwisów Produktów.

3.5 ITPUNKT co do zasady nie sprzedaje Produktów Użytkownikom w oparciu o stronę https://mineit.pl/ oraz udostępniony na Portalu Konfigurator ani nie świadczy na rzecz Użytkowników usług serwisowych ani naprawczych. Dlatego też wszelkie warunki zakupu Produktów jak też świadczenia usług powinny być ustalone odpowiednio w ramach odrębnie przeprowadzonych negocjacji z ITPUNKT lub za pośrednictwem, upoważnionego przedstawiciela ITPUNKT.

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Administratorem danych osobowych jest ITPunkt Sp. z o.o., 40-322 Katowice ul. Wandy 18A, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20, www.itpunkt.pl, z Administratorem można się skontaktować dowolnym z podanych kanałów komunikacyjnych.

4.2 Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. umożliwienia korzystania z Platformy i przekazywania zamieszczonych treści, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, U.ś.u.d.e,
 2. skontaktowania się pracownika ITPunktu w sprawie przygotowanych za pomocą Platformy materiałów, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
 3. prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wykorzystujących udostępniony adres e-mail oraz nr telefonu, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
4.3 Pani/Pana dane będą przechowywane:
 1. przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) przez 3 lata,
 2. przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a następnie w celach archiwalnych przez 3 lata.

4.4 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom świadczącym usługi obsługi technicznej, doradcze, hostingowe, handlowe oraz dostawcom sprzętu i oprogramowania. Ujawnienie danych odbywa się na mocy zawartych umów, nikt jednak z podwykonawców nie będzie mógł użyć tych danych do realizacji własnych celów.

4.5 Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w czasie obowiązywania zgody.

4.6Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ich przeniesienia.

4.7 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.8 Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne lecz konieczne w celu skorzystania z funkcji oferowanych przez Platformę
5. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA/REKLAMACJE

 

5.1. ITPUNKT jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Portalu jeśli powodem jest:

 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania ITPUNKT;
 2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich  (działania niezależne od ITPUNKT).

5.2. ITPUNKT ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach  rzeczywiście  poniesionych  strat  przez Użytkownika.

5.3. ITPUNKT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych  drogą  elektroniczną,  jeżeli  jest  to spowodowane   przez   osoby   trzecie   (w  szczególności   operatorów telekomunikacyjnych, dostawców  łączy  telekomunikacyjnych  i  energii elektrycznej). ITPUNKT nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Konfiguratora wynikające z przyczyn leżących  po  stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających IPUNKT w błąd lub naruszających   prawa osób trzecich.

5.4. ITPUNKT nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  szkód  spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego ze strony w tym Konfiguratora  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Zbiorem reguł.

5.5. Wyłącznym źródłem zobowiązań ITPUNKT jest niniejszy Zbiór reguł , a w zakresie w nim nieuregulowanym obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

5.7. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres [ ] lub listownie na adres ITPUNKT.

5.8. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

5.9. ITPunkt rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez ITPunkt w formie e-maila.

5.9 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5.10 ITPunkt zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku sporów powstałych na tle stosowania niniejszego Zbioru reguł, sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z świadczonymi za pośrednictwem Portalu usługami jest sąd właściwy zgodnie z przepisami polski sąd powszechny. Do świadczonych za pośrednictwem strony  https://mineit.pl/ usług stosuje się wyłącznie prawo polskie.

6.2. Aktualna wersja Zbioru reguł jest zawsze dostępna dla Użytkownika pod następującym adresem https://mineit.pl/regulamin.

6.3. Zbiór reguł obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Internetowej https://mineit.pl/regulamin .

6.4. Treść niniejszego Zbioru reguł może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub  pobranie  w  każdej  chwili  ze strony internetowej https://mineit.pl/regulamin .

6.5. Postanowienia Zbioru reguł nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa.

6.5. Zbiór reguł może ulec zmianie.

6.6. Jeżeli jakakolwiek część Zbioru reguł okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Zbioru reguł pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.